• ویدئو های بیشتر

اقتصاد شهری

تذکر جدی عضو شورا کرج به شهردار

این روز برخی از اعضای شورا انتقاداتی ریز و درشتی را از کیانی شهردار کرج مطرح کرده و این مسائل بیشتر بخاطر فعالیتهای است که قرار بود طی مدت توسط مدیریت شهری انجام شود که اتفاق نیفتاد

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد