• ارتقا سرانه آموزشی البرز نیازمند همت و نگاه ویژه مجموعه مسئولان است
  • لزوم توجه ویژه به ساختار بودجه در البرز
  • تکمیل ۲ بزرگراه شمالی و جنوبی در اولویت است 

از دست ندهید