وزارت اطلاعات خبر داد:

دستگیری اعضای شبکه کارتن خواب‌های صادر کننده

۱۹ نفر از شبکه مجرمانه ای که با استفاده از کارت های بازرگانی ۷۰ نفر از افراد کم بضاعت اقدام به صادرات کرده بودند، بازداشت شدند.

تبلیغات تبلیغات مشاهده آرشیو اخبار