البرز شنبه، 29 شهریور 1399 - 16:16

انهدام باند سارقان موبایل قاپ در فردیس

انهدام باند سارقان موبایل قاپ در فردیس

  ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻓﺮدﯾﺲ از دستگیری 2 سارق موبایل قاپ با اعتراف به 41 فقره سرقت در این شهرستان ﺧﺒﺮ داد.

به گزارش اکو البرز؛ ﺳﺮﻫﻨﮓ «ﺑﯿﮋن ﺟﻨﺘﯽ» ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﮔﻔﺖ: در ﭘﯽ وﻗﻮع ﭼﻨﺪﯾن ﻓﻘﺮه ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ‌ﻗﺎﭘﯽ از سوی راکبان ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮﺗﻮر ﺳﯿﮑﻠﺖ در شهرستان فردیس، شناسایی و دستگیری سارقان در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﭘﻠﯿﺲ آﮔﺎﻫﯽ اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

اﯾﻦ ﻣﻘﺎم اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﻓﺰود: کارآگاهان با تلاش شبانه‌روزی و  اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﻠﯿﺴﯽ گسترده، ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ هویت سارقان شده و پس از یافتن ﻣﺤﻞ اﺧﺘﻔﺎی آنها، ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ مقام ﻗﻀﺎﺋﯽ در ﯾﮏ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮاﻧﻪ هر 2 متهم را دستگیر و به پلیس آگاهی شهرستان فردیس منتقل کردند.

سرهنگ جنتی در خصوص شیوه سرقت متهمان اظهار داشت: متهمان در معابر عمومی در کمین افرادی که با تلفن همراهشان صحبت می کردند نشسته و با زیر نظر قراردادن آنها، در یک فرصت مناسب اقدام به سرقت موبایل آنها می کردند.

وی با بیان این که متهمان در ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ‌ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ 41 ﻓﻘﺮه ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻗﺎﭘﯽ اﻋﺘﺮاف کردند، عنوان کرد: تلاش برای شناسایی مال باختگان پرونده ادامه دارد.

ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻓﺮدﯾﺲ در پایان از شهروندان خواست تا با رعایت نکات پیشگیری از سرقت، از به سرقت رفتن اموالشان پیشگیری کنند.

انتهای پیام/