مصوبات مقابله با کرونا در البرز و تهران یکپارچه اجرایی می‌شود

گفت: با توجه به اینکه الگوی بیماری در استان تهران و البرز شبیه هم است و مراوادات زیادی بین این دو استان صورت می گیرد، مقرر شد مصوبات در ارتباط با استان تهران، در ارتباط با استان البرز هم وضع شود و این موضوع تصویب شد.

تبلیغات تبلیغات مشاهده آرشیو اخبار